Stajnia Brzózki

PROCEDURY COVID-19

Zgodnie z wytycznymi GIS MZ i MEN przygotowali?my dla Pa?stwa informacje dotycz?ce pobytu dzieci na obozach je?dzieckich w naszym obiekcie w czasie wakacji 2020. Prosimy o zapoznanie si? z nimi i stosowanie do procedu

Zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN przygotowali?my dla Pa?stwa informacje dotycz?ce pobytu dzieci na obozach je?dzieckich w naszym obiekcie w czasie wakacji 2020. Prosimy o zapoznanie si? z nimi i stosowanie si? do procedur.

Poni?ej przedstawiamy procedury zwi?zane z prewencj? COVID-19

Zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN przygotowali?my dla Pa?stwa informacje dotycz?ce pobytu dzieci na obozach je?dzieckich w naszym obiekcie w czasie wakacji 2020. Prosimy o zapoznanie si? z nimi i stosowanie si? do procedur. Ma to na celu zapewnienie bezpiecze?stwa dzieciom oraz nam wszystkim:

  • na miejscu zapewniamy ?rodki do dezynfekcji,
  • przyw?z i odbi?r dzieci odbywa si? indywidualnie dla ka?dego uczestnika (godzina wskazana przez organizatora). Prosimy, ?eby wszystkie wymagane dokumenty by?y skrupulatnie wype?nione (karta kwalifikacyjna drukowanymi literami, o?wiadczenie o stanie zdrowia dziecka, o?wiadczenie o zapoznaniu si? z regulaminem, zgoda na wykorzystanie wizerunku); przy ewentualnym rozliczeniu got?wkowym prosimy o odliczon? kwot?, tak aby przyj?cie dziecka odby?o si? w jak najkr?tszym czasie. Prosimy r?wnie?, aby rodzice nie wchodzili do budynku zajmowanego przez uczestnik?w;
  • osoby przywo??ce dziecko na ob?z musz? by? zdrowe, bez objaw?w infekcji lub choroby zaka?nej, nie zamieszkiwa?y z osob? przebywaj?c? na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed rozpocz?ciem wypoczynku,
  • je?eli uczestnik zostaje na drugi turnus, nale?y po pierwszym turnusie odebra? dziecko i przywie?? kolejnego dnia zgodnie z harmonogramem,
  • prosimy nie odwiedza? dzieci w trakcie trwania turnusu,
  • nale?y zaopatrzy? dzieci w ?rodki ochrony osobistej (maseczki) w przypadku, gdyby ich u?ycie by?o konieczne (np. wyj?cie do sklepu, zachorowanie),
  • w przypadku wyst?pienia u dziecka objaw?w chorobowych rodzice zobowi?zani s? odebra? je w ci?gu maks. 12 godzin od momentu zg?oszenia tego faktu,
  • ze wzgl?d?w higienicznych nale?y wyposa?y? dzieci w ?piw?r, poduszk? i podpisany bidon na napoje,
  • informacj? o ewentualnej fakturze za pobyt nale?y przekaza? w dniu przywiezienia dziecka, podaj?c adres e-mail, na kt?ry dokument zostanie wys?any,
  • podsumowuj?cy ka?dy turnus pokaz b?dzie odbywa? si? bez udzia?u rodzic?w i innych widz?w. Relacja z niego b?dzie ka?dorazowo udost?pniana zainteresowanym.
Facebook
Facebook